01/07/14

בקשת מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים להקפאת הליכים – הצעת עמותת "תורה ומלאכה"

בישיבתה ביום 10.6.14 דנה המל"ג במשבר במכון לנדר, כאשר לדיון זה קדמו דיונים ומפגשים שקיימה הנהלת מל"ג-ות"ת וחברי הוועדה לפיקוח ואכיפה עם הנאמנים, שמונו ע"י ביהמ"ש המחוזי בירושלים, וכונס הנכסים (כנ"ר).

במסגרת הדיון האמור במל"ג הוצגו ההצעות של עמותת ליפשיץ, עמותת רשת תורה ומלאכה והקריה האקדמית קריית אונו, ונבחנה היתכנותן. לאחר שבחנה את הדברים במסגרת לוח הזמנים הקצר שניתן לה לצורך כך בנסיבות העניין, החליטה המועצה כי ההצעות כולן מעלות קשיים משמעותיים בהתייחס לנושאים השונים לאור חוק המל"ג, כללי המועצה ומדיניותה ועל כן בכל ההצעות יש סיכון להבטחת המאפיינים העיקריים של מוסד אקדמי קרי חופש אקדמי ורמה אקדמית נאותה, ולכן לא ניתן לתת אישור עקרוני מראש למציעים לפי מתווה הנאמנים.

בדיון שהתקיים בביהמ"ש בנושא זה בתאריך 15.6.14 נשמעו כלל הצדדים הנוגעים למשבר במכון לנדר, לרבות נציגי הסגל האקדמי במוסד, הצוות המנהלי והסטודנטים. לאחר שמיעת כלל הגורמים החליט בית המשפט לתת למציעים שהות עד ליום 18.6.14 כדי להחליט האם להגיש הצעותיהם.

בהתאם להחלטה זו התקיימה פגישה בין הצוות המנהלי של מל"ג/ ות"ת עם כל אחד מהמציעים, בה פורטו הקשיים בהצעותיהם בהתייחס לכללי המל"ג והחלטותיה.

בהמשך לכך הוגשו שתי הצעות מטעם עמותת רשת תורה ומלאכה והקריה האקדמית אונו.

על מנת לאפשר שמיעת המציעים הוחלט לקיים ישיבה ביום 29.6.2014 אליה הוזמנו חברי המועצה, הנאמנים, נציגי הכנ"ר, ונציגי רשם העמותות. בישיבה נכחו חברים מטעם המועצה: פרופ' חגית מסר-ירון, ס.יו"ר המל"ג, פרופ' רוזה אזהרי, פרופ' חיים זנדברג ופרופ' אלי זלדוב, מר יאיר הראל, והצוות המקצועי. לאחר קבלת המסמכים ושמיעת המציעים, הנאמנים, נציגי הכנ"ר ונציגי רשם העמותות, התקיים דיון בדבר היתכנות ההצעות על משמעותיהן והובא סיכום בנושא בפני מליאת המועצה.

 

לבקשת בית המשפט ולאחר קבלת פירוט נוסף של ההצעות, קיימה המועצה דיון חוזר בנושא בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014),  בו שמעה את הנאמן ונציגי הכנ"ר וקבלה סקירה בנושא. בהמשך לכך, החליטה המועצה כדלקמן:

 

הצעת עמותת רשת תורה ומלאכה:

  1. העמותה אינה מקיימת כל פעילות כעת ועולים סימני שאלה לגבי נסיבות סיום פעילותה בעבר.
  2. לעמותת רשת תורה ומלאכה אין היכרות וניסיון בתחום ההשכלה הגבוהה, ועל כן עולה ספק רב בדבר יכולתה להוביל את שיקום והובלת פעילות המכון מבחינה אקדמית.
  3. העמותה אינה מוכנה לעמידה בדרישות המועצה בדבר היעדר מעורבותה במינוי חברי המוסדות המנהלים, מעבר ל-20% נציגי גורמי חוץ. כמו כן הבהירה העמותה כי בכוונתה להתערב במועמדים לנושאי משרה בכירים במוסד.
  4. העמותה הציגה כי בכוונתה להשקיע את הכספים הנדרשים להבראת המכון כהלוואה אשר המכון יצטרך להשיב לה, ועל כן מעלה קושי משמעותי בהבטחת איתנותו הפיננסית של המכון ובאי תלותו בעמותה בהמשך.

נוכח האמור סוכם כי הצעת עמותת רשת תורה ומלאכה מעלה קשיים משמעותיים ואינה עומדת על פניו, בדרישות להבטחת עצמאותו האקדמית והמנהלית של המכון, איתנותו הפיננסית, כמו גם אינה בעלת ניסיון ומומחיות מתאימה להובלת מוסד אקדמי ולהבטחת רמתו ויציבותו לטווח הרחוק. על כן, הוחלט כי אין מקום לאשר עקרונית את הצעה.