14/01/14

בקשת מכללה ירושלים לקיים לימודים אקדמיים לחרדים עפ"י כללי המח"רים

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת      ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר למכללה ירושלים להגיש בקשה לפתיחת תוכניות לימודים אקדמיות לתואר ראשון B.Ed. למגזר החרדי על פי כללי ונהלי המח"רים, ברח' בני ברית 19 בירושלים.
  2. יצוין כי הפעילות מתוקצבת על ידי משרד החינוך בלבד.