21/05/19

בקשת מכללת אלקסאמי לדיון חוזר בהחלטת המל"ג מיום 24.4.2018 לדחיית ההצעה להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון בתקצוב ות"ת

בישיבתה ביום ט"ז באייר תשע"ט (21.5.2019), קיימה המועצה להשכלה גבוהה, לבקשת מכללת אלקסאמי, דיון חוזר בהחלטת המל"ג מיום 24.4.2018. לאחר שבחנה המל"ג את בקשתה לדיון חוזר של מכללת אלקסאמי, על נספחיה, ולאחר שבחנה את מכלול הטיעונים והנתונים, לרבות החלטת ות"ת מיום 20.2.2019, ולאחר ששמעה את נציגי המוסד אשר הופיעו בפניה, מחליטה המל"ג כי היא איננה מוצאת לנכון לשנות את החלטתה מיום 24.4.2018 לפיה, הצעת מכללת אלקסאמי – כשלעצמה – איננה מתאימה להקמת מסגרת אקדמית, בהתאם לתנאים המפורטים בקול הקורא, וזאת מהנימוקים המפורטים להלן:

1. גם לאחר עיון בטיעוניה של מכללת אלקסאמי, לא מוצאת לנכון המל"ג לשנות את נימוקיה בהחלטתה ובכלל זה הנימוקים הבאים: ההצעה איננה ממוקדת מבחינה תחומית ובעלת רלוונטיות נמוכה לשוק העבודה, קיימת סגרגציה והתבדלות במוסד, אין במכללה מגוון של סטודנטים מכלל האוכלוסיה ובפרט אין ייצוג של קבוצות בחברה הערבית ומיקום המכללה אינו קרוב לריכוזי אוכלוסיה ערבית במחוז צפון. על אף שנשיא המוסד הנכנס אשר הופיע בפני המל"ג הציג שינויים שבכוונתו לערוך בעתיד בנוגע לתחומי הלימוד במוסד ואשר יהיו בעלי רלוונטיות גבוהה לשוק העבודה, על המל"ג לשקול במסגרת החלטה זו רק את הנתונים שהובאו בפניה ע"י המכללה בעת הגשת הצעתה במסגרת הקול הקורא.
2. בהמשך לסקירה שקיבלה המל"ג, הרי שגם יתר טיעוני המוסד בבקשתו, באשר לפגמים שנפלו, כביכול, בהליך השיפוט וקבלת ההחלטה ע"י מל"ג נדחים בזאת.
3. באשר לטענות המועלות בבקשה בנוגע למכללת סכנין ו/או בנוגע להצעתה – יובהר כי דחיית הצעתה של מכללת אלקאסמי נעשתה ללא קשר להצעתה של מכללת סכנין ובכל מקרה טרם התקבלה החלטה בעניין מכללת סכנין.