13/03/19

בקשת מכללת אל-קודס (בהקמה) לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה – מסמך מס' 4481

בישיבתה ביום 13.3.2019 בחנה ות"ת את בקשת מכללת אל-קודס (בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה.
מתזכיר האגף האקדמי שהובא בפני ות"ת עולה כי המוסד לא הוכיח עמידה בתנאי הסף מבחינה תקציבית ולפיכך מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג לדחות את בקשת המוסד לקבלת היתר לפעול כמוסד להשכלה גבוהה.
אין באמור כדי לגרוע מאפשרותו של המוסד להגיש בקשה חדשה בהתאם לכללים ולהחלטות המל"ג