19/03/19

בקשת מכללת אל-קודס (בהקמה) לקבלת היתר לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום 19.3.2019 בחנה מל"ג את בקשת מכללת אל-קודס (בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה.
מאחר שהמוסד לא הוכיח עמידה בתנאי הסף מבחינה תקציבית, ולא השיב לפניות שנעשו אליו על מנת לקבל את התייחסותו, מחליטה המל"ג לאמץ את המלצת ות"ת מיום 13.3.19, ולדחות את בקשת מכללת אל-קודס (בהקמה) לקבלת היתר לפעול כמוסד להשכלה גבוהה.
אין באמור כדי לגרוע מאפשרותו של המוסד להגיש בקשה חדשה בהתאם לכללים ולהחלטות המל"ג.