09/06/15

בקשת מכללת בית ברל לקיים תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" בלשון וספרות עברית במתכונת חד-חוגית במסלול רב-גילאי (ג'-י') ולהסמיכה להעניק את התואר בתוכנית (בנוסף לתוכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת במכללה במסלול היסודי ובמסלול העל-יסודי)

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללת בית ברל לקיים תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" בלשון וספרות עברית במתכונת חד-חוגית במסלול רב-גילאי (ג'-י') ולהסמיכה להעניק את התואר בתוכנית.
  3. כתנאי לאישור לקיים את התוכנית, על המכללה להקפיד לעדכן את רשימת המצאי של הספרייה ולהתאימה לדרישות הקריאה בקורסים השונים.