08/07/14

בקשת מכללת הרצוג לחינוך לקיום לימודים אקדמיים במסגרת כללי המח"ר במבנה סמינר נוות ישראל

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, והחליטה כי בנסיבות העניין המיוחדות,  ובהתאם להחלטתה בנושא העקרוני בדבר "דרישות סף מינימליות בהתייחס במבנה פיזי בו מבוקש לפתוח לימודים אקדמיים במסגרת מח"ר – עדכון ה"נוהל לבדיקת ואישור פתיחת תוכניות לימודים במח"רים ובפלטפורמות", לאפשר למכללת הרצוג לפעול בהתאם למתווה האמור בהוראות המעבר בהחלטה, וכאמור להלן:

  1. בכפוף לחתימת הסכם בין מכללת הרצוג וסמינר 'נוות ישראל' אשר יבטיח את האחריות המלאה האקדמית והאדמיניסטרטיבית של מכללת הרצוג על כל פעילות המח"ר ובהתאם לנוהל שייקבע בנושא העקרוני ובאישור הצוות המקצועי במל"ג טרם חתימתו, תוכל מכללת הרצוג להגיש בקשה לקיים מח"ר במבנה סמינר 'נוות ישראל' לכל המאוחר עד סוף שנת הלימודים תשע"ו. בקשתה תבחן בהתאם לנוהל פתיחת המח"רים.
  2. החל משנת הלימודים תשע"ז, הלימודים האקדמיים של המח"ר לא יתקיימו אלא באחת משתי החלופות הבאות:

2.1        במבנה ייעודי ללימודים האקדמיים שיוקם בסמוך למבנה סמינר 'נוות ישראל' ואשר יושכר לצורך הפעילות האקדמית למכללת הרצוג, והכל בהתאם להחלטה העקרונית בנושא.

2.2        במבנה ייעודי אחר, שייועד ללימודים אקדמיים של מכללת הרצוג בלבד, ואשר עומד בהחלטת מל"ג בנוגע לקיום לימודים אקדמיים, ושאינו נמצא במתחם סמינר 'נוות ישראל'.

נוסח ההסכם בין המכללה והסמינר ייבדק ויאושר כאמור על ידי הלשכה המשפטית במל"ג-ות"ת לוודא כי הוא עומד בהחלטות ובמדיניות המועצה להשכלה גבוהה. כמו כן, יקבעו אבני דרך למעקב אחר התקדמות הקמת המבנה הייעודי בסמוך לסמינר. ההתקדמות באבני הדרך ידווחו לוועדת ההיגוי באופן שוטף, ובמידה והמכללה לא תעמוד באבני הדרך בסיום שנת הלימודים תשע"ה (יולי 2015), האישור יבוטל והלימודים האקדמיים במבנה הסמינר יופסקו.