14/08/19

בקשת מכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכלת ליפשיץ לקיים תכנית לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בתנ"ך ולימודים כלליים במסלול העל-יסודי (ז'-י') במסגרת המח"ר, בקמפוס נוות ישראל (נשים)

ות"ת דנה בישיבתה ביום 14.8.19 בבקשת מכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכלת ליפשיץ לקיים תכנית לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בתנ"ך ולימודים כלליים במסלול העל-יסודי (ז'-י') במסגרת המח"ר, בקמפוס נוות ישראל (נשים), וכן בחוות הדעת התכנונית שהובאה בפניה.

 

ות"ת ממליצה למל"ג כלהלן:

  1. לאשר למכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכלת ליפשיץ להגיש תכנית לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (Ed.) דו-חוגי בתנ"ך ולימודים כלליים במסלול העל-יסודי (ז'-י') במסגרת המח"ר, בקמפוס נוות ישראל (נשים), אשר תחליף את תכנית לימודי ההשלמה לתואר בוגר בהוראה בתושב"ע וזאת מהטעמים הבאים: (א) הצורך עליו מצביע משרד החינוך באקדמיזציה של מורות במגזר החרדי. בעניין זה יודגש כי התכנית האמורה תשמש כהשלמה אקדמית למורות אשר כבר מלמדות במערכת החינוך, ואין מדובר בהכשרה חדשה של מורים. (ב) התכנית הינה תחליפית לתכנית קיימת, ונדרשת הן על מנת לתת מענה לאוכלוסייה אשר עד היום הגיע לתכנית ההשלמה בתושב"ע במח"ר נוות ישראל, והן על מנת למנוע פגיעה ביציבות המח"ר, אשר 58% מתלמידותיו לומדות בתכנית לימודי ההשלמה לתואר "בוגר בהוראה" בתושב"ע.

 

  1. להפנות את תשומת לב המל"ג להערות משרד החינוך בחוות דעתו על מבנה תכנית הלימודים.

 

  1. המוסד יבחן אפשרות של הגשת תכנית ללימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" למורים חרדים במקצועות הליבה הבסיסיים (בהתאם להגדרות של משרד החינוך): ספרות עברית, לשון עברית, מדעים ומדעי המחשב, וידווח על כך לות"ת-מל"ג.