28/10/14

בקשת מכללת סמינר הקיבוצים להגיש בקשה לפתיחת תוכניות לימודים אקדמיות לקראת תואר ראשון בחינוך (B.Ed.) לחרדים במסגרת כללי מח"ר

בישיבתה ביום ד' בחשון תשע"ה (28.10.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית והחליטה       לאשר למכללת סמינר הקיבוצים להגיש בקשה לפתיחת תוכניות לימודים אקדמיות לקראת תואר ראשון בחינוך (B.Ed.) לחרדים במסגרת כללי מח"ר בבני ברק, בכפוף לדרישות הבאות:

א.  על המכללה להגיש בקשה בהתאם לנוהל שקבעה המועצה בעניין פתיחת המח"רים.

ב.         על המכללה להתחייב כי לימודי המכינה ותוכניות הלימודים האקדמיות עומדים ברמה הנדרשת בתוכניות דומות.  בפרט, יושם דגש על השלמת פערי הידע של הסטודנטים החרדים, על היקף הלימודים הנדרש במכינה ועל תנאי הקבלה לתוכניות אלה ועל תנאי סיום ומעבר, ומשך זמן ריאלי לעמידה בכלל הדרישות האקדמיות לקבלת התואר.

ג.          קבלת כל האישורים הנדרשים ממשרד החינוך לקיום תוכניות אלה, ובכלל זה אישורים תקציביים לקיום התוכניות.

ד.         קבלת הסכמי ההתקשרות של המכללה ואישורם ע"י הלשכה המשפטית, כנהוג בהליך אישור הגשת בקשה לפתיחת תוכניות לימודים במסגרת כללי מח"ר.