18/11/14

בקשת "מכללת שערי משפט – המכללה ללימודי משפט" לאשר שינוי שם המוסד ל"המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט" – קבלת ערעור המוסד

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ה בחשון תשע"ה (18.11.2014) בהמלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי (מיום 28.10.14) בעניין ערעור מכללת שערי משפט על החלטת מל"ג מיום 4.3.2014 שלא לאשר את שינוי שם המוסד מ"מכללת שערי משפט-המכללה ללימודי משפט" ל"המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט".

המועצה להשכלה גבוהה רשמה בפניה את עמדת המוסד לפיה  המושג "מדע" פירושו ידע  knowledge הכולל את כלל המדעים, לרבות מדעי הרוח והחברה, ועל כן היא מחליטה כי אין מניעה לשינוי שם המוסד מ"מכללת שערי משפט- המכללה ללימודי משפט" ל"המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט".