04/03/14

בקשת "מכללת שערי משפט" – המכללה ללימודי משפט" לקבל אישור לשינוי שם המוסד ל"המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט" – המלצה שלילית

 

  1. בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי בעניין בקשת מכללת שערי משפט לאשר את שינוי שם המוסד מ"מכללת שערי משפט – המכללה ללימודי משפט" ל"המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט".
  2. המועצה להשכלה גבוהה אימצה את המלצת ועדת המשנה, אשר דחתה את הבקשה.
  3. המועצה להשכלה גבוהה סבורה כי שם של מוסד להשכלה גבוהה חייב לשקף את הנלמד בו ואת תכניו. למכללת שערי משפט אין עדיין תוכניות לימודים מאושרות בתחום המדעים.
  4. בהתאם לכך, ועל פי המלצת ועדת המשנה, החליטה המועצה להשכלה גבוהה שאין לאשר את שינוי השם המוצע.