31/10/18

בקשת מרכז רידמן ללימודים אקדמיים (בהקמה) לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום 31.10.2018 דנה ות"ת בבקשת מרכז רידמן ללימודים אקדמיים (בהקמה), לקבלת היתר לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה והחליטה לדחות את בקשת המוסד להיתר, וזאת מהטעמים שלהלן:

המוסד לא הוכיח עמידה בקריטריונים ותנאי הסף לקבלת היתר כפי שנקבעו בהחלטות המל"ג מיום 15.10.2013 ומיום 8.4.2014 ובפרט לא הוכיח עמידה בדרישה לאישור פתיחת 3 תכניות לימוד, בהצגת רשת בטחון עבור כל הסטודנטים שעתידים ללמוד במוסד וכן בדרישות במישור הסגל האקדמי.

על אף חלוף הזמן ומתן ארכות למוסד, החומר שהגיש המוסד במסגרת בקשתו נמצא חסר, והמוסד לא סיפק מענה למכתבי הוועדות האקדמיות הבודקות. כמו כן, אין בטענות המוסד מיום 27.10.2018 משום מתן מענה לאמור לעיל, ואין לקבל את טענתו כנגד סמכות המועצה להחיל על המוסד את הקריטריונים הנ"ל.

אין באמור כדי לגרוע מאפשרותו של המוסד להגיש בקשה חדשה בהתאם לכללים ולהחלטות המל"ג.