28/06/16

בקשת משרד הבריאות להארכת תוכנית ההשלמה בסיעוד לאחים/יות מוסמכים/ות ואישור מתן פטור מורחב במסגרת תוכנית הלימודים הרגילה בסיעוד לאחים/יות מוסמכים/ות

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל ובהמלצת ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי בישיבתן המשותפת באשר לבקשת משרד הבריאות להארכת תוכנית ההשלמה בסיעוד לאחים/יות מוסמכים/ות והיא מחליטה לדחות את בקשת משרד הבריאות  להאריך קיומן של תוכניות ההשלמה במתכונתן הנוכחית, ולאפשר תחת זאת לאחים ולאחיות  מוסמכים/מוסמכות לקבל פטור מורחב במסגרת הלימודים הרגילים לתואר כמפורט להלן:

  1. על פי החלטת מל"ג בדבר פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים מיום 4.4.2006 (כפי שעודכנה ביום 24.2.2009) מוסד להשכלה גבוהה רשאי להעניק פטור מלימודים אקדמיים ברמת התואר הראשון על בסיס לימודים לא אקדמיים (לרבות לימודי חוץ במוסד אקדמי), עד להיקף מקסימלי של 30 נקודות זכות לתואר תלת שנתי ו40 נקודות זכות לתואר ארבע-שנתי (סה"כ עד רבע מסך התואר).
  2. תוכנית לימודים אקדמית לתואר ראשון בסיעוד תתפרש על פני 4 שנים והיקפה 160 נ"ז/ש"ס לפחות, הכוללים גם את ההכשרה המעשית כחלק בלתי נפרד ממנה (בסך 1344 שעות- בדרך כלל המתורגמות לכ- 28 נ"ז).
  3. לאור האמור בסעיפים 1 ו- 2 לעיל אחים ואחיות מוסמכים ומסמכות אשר יבקשו ללמוד בתוכנית ההשלמה, יוכרו להם עד 40 נקודות זכות של תוכנית הלימודים בנוסף לפטור מביצוע הכשרה מעשית (דהיינו להשלמת תואר ידרשו מהם עוד כ- 96 נ"ז, כ-50% יותר מהיקף ההשלמה הנדרשת כיום). האחים/יות אשר ילמדו במתכונת זו, בניגוד לתוכנית ההשלמה הקיימת כיום, ילמדו בכיתות הרגילות, כחלק מתלמידי התוכנית הרגילה בסיעוד.