12/09/17

בקשת נציגי הציבור בוועד המנהל של המרכז האקדמי לעיצוב וחינוך ויצו חיפה להארכת כהונתו של נשיא המוסד, פרופ' דוד אלכסנדר

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) דנה  המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 12.9.2017 בנושא בקשת נציגי הציבור בוועד המנהל של המרכז האקדמי לעיצוב וחינוך ויצ"ו חיפה להארכת כהונתו של נשיא המוסד, פרופסור דוד אלכסנדר, המכהן כנשיא המכללה מיולי 2003. דיון זה מהווה דיון המשך לנושא שעלה בעבר לוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה, מאחר שמדובר בהפרה של החלטת המועצה להשכלה גבוהה בעניין הניהול האקדמי לפיה משך כהונת נשיא לא יעלה על 12 שנים. המועצה מחליטה כלהלן:

  1. להדגיש את חובת המוסדות בכלל ובכללם המרכז האקדמי לעיצוב וחינוך ויצו חיפה לעמוד בהחלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי והמנהלי, ובפרט בהתייחס למשך כהונת הנשיא.
  2. עם זאת, לאור הנסיבות המיוחדות שהציגו נציגי הציבור של הוועד המנהל של המכללה לפיהן המוסד מצוי בעיצומו של הליך משפטי ליישום ההנחיות התאגידיות של ות"ת/ מל"ג והבטחת עצמאות המכללה מול ארגון ויצו העולמית בנושא שיעור נציגי גורמי חוץ במוסדותיה המנהלים, וכן לאור ההליך לקידום מיזוג המכללה עם אוניברסיטת חיפה, ולאחר בחינת מכלול השיקולים והאיזונים, מחליטה המועצה לאפשר את המשך כהונתו של הנשיא הנוכחי עד סוף שנה"ל תשע"ח, 30.9.2018.