03/04/19

בקשת עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים – להשלים את בניית כל המיטות בפרויקט המעונות – שלב ב'

בישיבתה ביום 3.4.2019 דנה ות"ת בבקשת מכללת עזריאלי לעדכן את מקורות המימון לפרויקט המעונות, ולהשלמת 14 קומות מגורים ברמת גמר מלאה, יחד עם 4 קומות ציבוריות באופן חלקי, ולעדכן את החלטתה מיום 3.1.2018 בכפוף לתנאים שלהלן:
1. אישור לבנייה של 378 מיטות בשטח של 11,565 מ"ר ברוטו, בעלות כוללת שנאמדת בכ-96 מיליוני ₪ כולל בצ"מ.
2. תמיכת ות"ת בסכום של 17.15 מיליון ₪, מתוכם 11.34 מיליוני ₪ מתקציב המעונות ו-5.813 מיליוני ₪ הסטה מיתרת תקציב שדרוג תשתיות של המוסד לחומש תשע"ז-תשפ"ב, תינתן בכפוף לתנאים הבאים:
א. מימון יתרת הבנייה בסך כולל של כ-79 מיליוני ₪ כמפורט להלן:
1) קרן ייעודית למעונות מעודפי המכללה בסך של 39 מיליוני ₪.
2) קרן להקמת מעונות מתרומת עזריאלי בסך של 20 מיליוני ₪.
3) מענק הרשות לפיתוח ירושלים בסך של 20.17 מיליוני ₪.
ב. ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-2.6 מיליוני ₪ ימומנו מהכנסות הפרויקט, זאת תוך שמירה על האיזון התקציבי של המכללה.
ג. המכללה תתחייב כי הסטת התקציב של שדרוג תשתיות היא בהתאם לסדר עדיפויות המכללה ואינה נדרשת השקעה של תקציבים אלו במכללה, וכן לא תפנה בעתיד לקבלת סיוע מות"ת בנושא.
ד. הסטת התקציב תשמש קודם כל עבור השלמת 14 קומות מגורים ברמת גמר מלאה שיכילו 378 מיטות ורק אח"כ, ככל שיוותרו כספים, יושלמו השטחים הציבוריים.
3. המשך בניית הקומות הציבוריות הינו רק לאחר שהמוסד יוכיח כי גייס את מקורות המימון המשלימים ובלבד שהעלות הכוללת של הפרויקט לא תעבור את האומדן של 103 מיליוני ₪.