22/07/14

בקשת שנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אהוד מניפז ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר לשנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב, לפרסם ולרשום תלמידים לתוכנית הלימודים לתואר שני ((M.Sc. ללא תזה בהנדסת תעשייה וניהול.
  3. עד סוף שנת הלימודים תשע"ה, לגייס חבר סגל שעיקר עיסוקו במכללה ואשר יוכל להוות עתודה למנהיגות האקדמית והובלת תוכנית הלימודים לתואר שני בהמשך הדרך.
  4. על המכללה לעשות מאמץ לעבות את מצבת הסגל בחברי סגל מליבת המקצוע וכמו כן לגייסם במסגרת התחייבויות ארוכות טווח כחלק מהסגל התקני של תוכנית הלימודים.
  5. חברי סגל שכבר הוחלט לגייסם לצורך פתיחת התוכנית יהיו בהיקף משרה של 75 אחוז לפחות.
  6. לקראת שלב ההסמכה, על המל"ג יהיה להקים וועדה מלווה לתוכנית אשר תבדוק בין היתר את עיבוי מצבת הסגל בהתאם להמלצות שניתנו לעיל.