23/07/14

בקשת שנקר, בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול

(א) תת הועדה של ות"ת דנה בישיבתה ב- 9.7.14 בבקשת שנקר, בי"ס להנדסה ועיצוב לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Sc.) ללא תיזה בהנדסת תעשייה וניהול.

(ב) ות"ת ממליצה  למל"ג לאשר את בקשת שנקר בי"ס  גבוה להנדסה ועיצוב לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני ללא תיזה בהנדסת תעשיה וניהול בהתאם לחוות הדעת של האגף לתנאי שכר והעסקה וחוות דעת אגף התקציבים, בכפוף לכך שהתוכנית לא תפגע ביישום תוכנית ההבראה.