29/01/20

גביית שכ"ל בתוכניות "פסגה" – אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית בירושלים מסמך מס' 4649.

בישיבתה ביום 29.1.2020 דנה ות"ת בגובה שכר הלימוד בתכנית לתואר ראשון בסיעוד לעתודאים ("פסגה") המתקיימת באוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים, והיא מחליטה כלהלן:

  1. ות"ת מדגישה כי הנחיותיה בדבר גובה שכר הלימוד מחייבות ויש להקפיד על עמידה בהן, כאשר בתכניות לימוד מוזמנות שכר הלימוד הינו 125%.

 

  1. בשל העובדה כי קיימת התקשרות חוזית של המוסדות בתכנית פסגה אל מול משרד הביטחון ולאור אי הבנה שנוצרה, יתאפשר למוסדות לסיים את מחזורי הלימוד שנכללו בחוזה ההתקשרות – ללא אופציות ההארכה שנכללו במכרז – בתנאים הקיימים, אך לא תתאפשר פתיחת מחזורי לימוד מעבר לכך לרבות במסגרת אופציות ההארכה, בשכר לימוד נמוך מ125%.

 

 

  1. ההחלטה הינה החלטה עקרונית שאיננה נוגעת למוסד זה או אחר, ונוסחה יועבר למשרד הביטחון.