25/11/15

גישה לתשתיות מחקר מרכזיות שהוקמו במימון ישיר של ות"ת

מתוך תפיסה שמטרתן של תשתיות המחקר המרכזיות היא לשרת ולקדם צרכי מחקר אקדמי רחבים בארץ, מוצע כי במידת האפשר תשתיות המחקר המרכזיות תהינה פתוחות למרב החוקרים. עם זאת, במקרים בהם משאבי וקיבולת התשתית מוגבלים, יעשה תיעדוף בין משתמשים פוטנציאליים שונים בהתאם למידת התמיכה הקיימת שלה במחקר.

 1. ות"ת מאמצת את הקווים המנחים הבאים לגבי מתן גישה לחוקרים לתשתיות מחקר מרכזיות שהוקמו במימון ישיר של ות"ת:א. כאשר מדובר בתשתיות אשר יש מגבלה אפקטיבית באשר למספר המשתמשים בהן (להלן "אשר משאביהן מוגבלים"), ושהוקמו במימון בלעדי של ות"ת בלבד, תיעדוף המשתמשים יעשה בהתאם לסדר העדיפויות הבא :
 • חוקרים מהאוניברסיטאות, או ממוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה שזכו במענקי מחקר תחרותיים לטובת שימוש בתשתיות
 • חוקרים ממוסדות מתוקצבים אחרים להשכלה גבוהה
 • חוקרים ממוסדות להשכלה גבוהה שאינם מתוקצבים
 • כל החוקרים הפועלים במסגרת סוגי גופים ומוסדות הזכאים להגיש בקשות למענק מחקר במסגרת כללי הקרן הלאומית למדעב. כאשר מדובר בתשתיות אשר אין מגבלה אפקטיבית באשר למספר המשתמשים בהן (להלן "ללא מגבלת משאבים") שהוקמו במימון ישיר של ות"ת בלבד:
 • תתאפשר גישה לכל החוקרים הפועלים במסגרת סוגי גופים ומוסדות הזכאים להגיש בקשות למענק מחקר במסגרת כללי הקרן הלאומית למדע, ללא קשר לשייכותם המוסדית. מקרים חריגים יועברו לדיון ואישור במסגרת ות"ת, או במסגרת ועדה שתמונה לכך מטעמה.
 • ניתן יהיה לקבוע תעריפים שונים למשתמשים שונים שאינם ממוסדות להשכלה גבוהה (מהתעשייה וכד'). בקשות לגביית דמי שימוש דיפרנציאליים יאושרו על ידי ות"ת או על ידי ועדה שתמונה לכך מטעמה.ג. כאשר מדובר בתשתיות שהוקמו במימון משותף של ות"ת ושל מוסד/ות להשכלה גבוהה, ההחלטה על מדיניות הגישה לתשתית ועל התעריפים לשימוש תיעשה במשותף עם המוסד/ות, תוך הקצאת מכסה או עדיפות למשתמשי המוסד/ות, ולאחר מכן תינתן עדיפות לשימוש אקדמי כללי.

  ד. ייערך מעקב אחר היקף ואופי השימוש שידווח לות"ת אחת לשנה. אם יעלו חסמים נוספים לגישה לתשתיות הם ייבחנו במסגרת דיון זה. הקווים המנחים המתוארים במסמך זה ישמשו את ות"ת בדיונה בנושא .

  ה. זכויות הקניין הרוחני (intellectual property) למחקר לא תהיינה קשורות בעצם השימוש או השירות בתשתית, אלא תקבענה בהתאם לתרומה הספציפית למחקר בין החוקר והנהלת התשתית.

  2. ות"ת מברכת על שיתוף הפעולה עם התעשייה, ומדגישה את חשיבות השמירה על תמריצים לשימוש והקמת תשתיות משותפות.

  3. בהתאם לכללים אלה, הגישה לתשתית למחשוב הענן (שהינה תשתית ללא מגבלת משאבים) תתאפשר לכל החוקרים הפועלים במסגרת סוגי גופים ומוסדות הזכאים להגיש בקשות למענק מחקר במסגרת כללי הקרן הלאומית למדע. דיון פרטני לגבי השימוש והגישה לתשתית ייערך במסגרת דיון כולל על פעילותה.