13/07/04

דגם מנחה לתכניות לימודים לתואר ראשון B.A. רב תחומי/כללי החלטת מל"ג 13.7.2004

המועצה להשכלה גבוהה דנה בהמלצות הוועדה לגיבוש דגם מנחה לתכניות לימודים לתואר ראשון B.A. רב-תחומי/כללי והיא מחליטה כלהלן:

 1. המועצה מודה לוועדה בראשותו של פרופ' עמוס רולידר על עבודתה ועל ההמלצות שהגישה לה.
 2. המועצה מאמצת את המלצות הוועדה ומחליטה על דגם מנחה לתכניות לימודים לתואר ראשון A. רב-תחומי/כללי בכלל המוסדות להשכלה גבוהה, כפי שיפורט להלן.
 3. בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות יבדקו בהתאם לדגם המפורט בהחלטה זו.
 4. על מוסדות המפעילים כיום תכניות לימודים לתואר ראשון A. כללי/ רב תחומי להתאים את התכניות הנ"ל לדגם המנחה החל בשנת הלימודים תשס"ז ולדווח על כך למועצה. מחזורי לימוד שהחלו לימודיהם בתשס"ד ושיחלו לימודיהם בשנים תשס"ה ותשס"ו יוכלו לסיים לימודיהם בהתאם למתכונת שהייתה נהוגה עד תשס"ד.
 5. בהתאם לכתב המינוי שלה, מתבקשת הוועדה הבודקת להמשיך בבדיקת בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר ראשון "רב תחומי במדעי החברה" וזאת בהתאם לדגם המפורט בהחלטה זו.
 6. המועצה מחליטה לקיים דיון עקרוני בנושא לימודי תשתית בתכניות לימודים לתואר ראשון באשר הן.

 

להלן הדגם המנחה לתכניות לימודים לתואר ראשון B.A. רב תחומי/כללי:

א. תכנית הלימודים

 1. מתכונת הלימודים והמבנה
 • תכנית לימודים לתואר ראשון A. כללי/רב-תחומי יוכלו להתקיים הן במתכונת דו חוגית (בצירוף חוג דיסציפלינארי) והן במתכונת חד חוגית.
 • כל השילובים בין הפקולטות השונות (מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעים מדוייקים, מדעי החיים) הם אפשריים.
 • מבנה מתכונת לימודים דו-חוגית:

תכנית הלימודים במתכונת דו-חוגית תכלול לפחות 3 חטיבות מ-3 דיסציפלינות שונות. חטיבות הלימודים הדיסציפלינריות יוכלו להיות מתוך כלל תחומי הידע המוצעים.

סך היקף הלימודים יהיה 60 ש"ס/נ"ז והיקף כל חטיבה לא יעלה על 20 ש"ס/נ"ז. במסגרת המתכונת הדו-חוגית יידרשו תלמידי התכנית לעבודה סמינריונית אחת לפחות.

 • מבנה מתכונת לימודים חד-חוגית:

תכנית הלימודים במתכונת חד חוגית תכלול לפחות 4 חטיבות מ-4 דיסציפלינות שונות. חטיבות הלימודים הדיסציפלינריות יוכלו להיות מתוך כלל תחומי הידע המוצעים.

סך היקף הלימודים יהיה 120 ש"ס/נ"ז והיקף כל חטיבה לא יעלה על 30 ש"ס/נ"ז.

תלמידי התכנית יידרשו לשתי עבודות סמינריוניות לפחות.

 • רמתם ואיכותם של הקורסים הנלמדים במסגרת תכניות הלימודים לתואר A. רב תחומי/כללי תהיינה זהות לאיכותם ורמתם של קורסים בתכניות דיסציפלינריות. תלמידי התכנית ילמדו את קורסי התכנית יחד עם התלמידים בתכניות הדיסציפלינריות, וזאת במידת האפשר.

2. שם התכנית ושם התואר

 • לאור העובדה שמדובר בהשכלה כללית רחבה ולא בהשכלה דיסציפלינרית, תעודת הבוגר לא תכלול ציון של שמות הפקולטות ושמות החטיבות.
 • תכניות לימודים חדשות – שם התכנית יהיה A. כללי והתואר שיוענק יהיה:

במתכונת החד-חוגית – "בוגר (B.A.) בלימודים כלליים".

במתכונת הדו-חוגית – "בוגר (B.A.) ב-X ובלימודים כלליים".

 • תכניות לימודים קיימות – שמן של תכניות לימודים קיימות (A. כללי/רב-תחומי) יוכל להישאר כפי שהיה עד כה. שם התואר בתכניות B.A. כללי יהיה כפי שפורט לעיל. שם התואר בתכניות B.A. רב תחומי יהיה:

במתכונת החד-חוגית – "בוגר (B.A.) בלימודים רב-תחומיים".

במתכונת הדו-חוגית – "בוגר (B.A.) ב-X ובלימודים רב-תחומיים".

ב. סגל ההוראה

 1. בראש תכנית הלימודים יעמוד איש סגל בכיר בעל תואר שלישי בתחום שרלוונטי לתכנית הלימודים.
 2. בכל חטיבה ילמד לפחות איש סגל אחד בדרגת מרצה בכיר ומעלה בעל תואר שלישי בתחום החטיבה, שיועסק במשרה מלאה במוסד ולפחות ב- 4 ש"ש בתכנית.
 3. במקרים בהם קיימות מחלקות דיסציפלינריות עצמאיות אשר מהן נגזרות חטיבות תכנית הלימודים, סגל ההוראה יבוא מתוך המחלקות הדיסציפלינריות.