03/03/15

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי המחשב: מסקנות והמלצות לתחום מדעי המחשב בישראל – הדו"ח הכללי

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את הדו"ח הכללי למדעי המחשב בכפוף לנקודות הבאות:

א.         המועצה מביעה את הסתייגותה מהנאמר בסעיף 1 בדו"ח, המתייחס למחקר במכללות ובאוניברסיטאות. הנושאים שהועלו בסעיף זה יובאו לדיון עקרוני במל"ג.

ב.         בהתאם לאמור בסעיף 4 בדו"ח, המל"ג ממליצה להפנות את תשומת לב הות"ת לגבי שיוכו של תחום מדעי המחשב במודל התקצוב.

ג.          המועצה מביעה את הסתייגותה מהערת הוועדה בסעיף 6 בדו"ח, לפיה אין חובת דרישה לתואר שלישי להוראת קורסים במתמטיקה במסגרת הלימודים לתואר במדעי המחשב.

ד.         סעיף 9 בדו"ח מעלה נושא עקרוני שנדון במל"ג, הנוגע לתקצוב תוכניות בהקשר של ממצאי הערכת איכות, ואינו ייחודי לתחום מדעי המחשב.

ה.         המל"ג מסתייגת מהנאמר בסעיף 10 בדו"ח. במסגרת מפגש של ראשי המחלקות למדעי המחשב, יובאו לדיון סעיפים 10א ו-10ד, המתייחסים למבנה תוכניות הלימודים ולהמלצת הוועדה הבינלאומית להקים ארגון אקדמי מקצועי בתחום מדעי המחשב.

  1. המל"ג מייחסת חשיבות רבה לנושאים שעלו בדו"חות הפרטניים של הוועדה כמפורט להלן:

א.         הדו"חות החמורים של הוועדה הבינלאומית לגבי המוסדות הבאים: המכון הטכנולוגי חולון, המכון האקדמי לב והמכללה האקדמית תל-חי. אי עמידה בהמלצות המפורטות בהצעות ההחלטה תוביל לבחינה מחודשת של המשך רישום סטודנטים לתוכניות אלו.

ב.         לאור המלצות הוועדה הבינלאומית המל"ג לא תאשר פתיחה של תוכניות לתואר שני במדעי המחשב למכון הטכנולוגי חולון ולמכללה האקדמית תל-חי, עד לתיקון הליקויים החמורים המופיעים בדו"חות הוועדה.

ג.          במסגרת הדיונים בדבר המשך הסמכתה של המכללה למנהל להעניק תואר ראשון במדעי המחשב, ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה פרה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, תתבסס גם על ממצאי דו"ח הערכת האיכות של הוועדה הבינלאומית.