03/03/15

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי המחשב: מסקנות והמלצות לגבי תוכנית הלימודים באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטה העברית, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. הוועדה הבינלאומית התרשמה מאיכותה של המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטה העברית, אשר נחשבת לאחת המחלקות המובילות בעולם במדעי המחשב, ומרמת המחקר של הסגל האקדמי במחלקה.
  4. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים, החשובים לשיפור איכותה ושדרוגה של התוכנית, המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         על בית הספר לבנות תוכנית אסטרטגית שתזהה ותתעדף את תחומי הצמיחה בהם המחלקה למדעי המחשב מתכננת להתמקד ולגייס סגל בהתאם לכך.

ב.         על הנהלת האוניברסיטה, בית הספר והמחלקה לפעול באופן שיטתי להבנת סוגיית הנשירה ברמת הבוגר והמוסמך, כולל מספר הסטודנטים אשר נושרים ממדעי המחשב לכל אורך התוכנית (תוך דגש על אחוז מהסטודנטים שסיימו את הסמסטר הראשון והשלימו את הלימודים לתואר תוך 6 שנים) , את הסיבות לנשירה, ולאן הם פונים לאחר מכן.

ג.          על בית הספר לפעול על מנת להבטיח שקורסי החובה תואמים את הסטנדרטים שנקבעו על-ידי מל"ג[1]. זאת על ידי כיסוי מספק של שפות תכנות, הנדסת תוכנה, ופרויקט יישומי.

ד.         על המוסד להבטיח כי קיים מימון מתאים למחלקה, ביחס למספר הסטודנטים במדעי המחשב.

ה.         על בית הספר לעמוד בהנחיות הפקולטה ביחס לגודל הכיתות של שיעורי התרגול.

  1. המוסד מתבקש להתייחס בכובד ראש להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההחלטות שפורטו בסעיפים 4 א-ה לעיל, עד לתאריך 01.03.2016.

[1]  מתוך 'החלטת מל"ג מיום 15.07.08 בעניין ההמלצות הכלליות והסטנדרטים ללימודים בתחום מדעי המחשב': תואר ראשון: תכנית הלימודים, סעיפים 1-3.