03/03/15

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי המחשב: מסקנות והמלצות לגבי תוכנית הלימודים באוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים, החשובים לשיפור איכותה ושדרוגה של התוכנית, המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         על המוסד לגבש תוכנית אסטרטגית להקמת בית ספר אשר יכלול את הסגל האקדמי של המחלקות: מדעי המחשב ומערכות מידע, וייתכן וגם מדעני מחשב ממחלקות אחרות. על התוכנית להתייחס לניהול פנימי, אפשרויות פיתוח, ותוכניות אסטרטגיות לצמיחה.

ב.         על המוסד והמחלקה לפעול באופן שיטתי להבנת בעיית הנשירה בתואר הבוגר, כולל מספרי הסטודנטים אשר פורשים מהתוכנית לכל אורכה, לאן הם פונים, והסיבות לעזיבה.

ג.          על המוסד להבטיח כי המחלקה עומדת בתנאים הנוגעים להנחיית דוקטורנטים, ומצמצמת את מספר המנחים  החיצונים למחלקה או למוסד.

ד.         על המחלקה לשלב התנסות עם Linux בתוכנית הלימודים.

ה.         על המוסד להבטיח גישה לספרייה הדיגיטלית IEEE למדעי המחשב.

ו.          על המוסד להפסיק את הכפילות הבזבזנית של תוכניות מתמטיקה ומדעי המחשב (במחלקה למתמטיקה).

  1. המוסד מתבקש להתייחס בכובד ראש להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההחלטות שפורטו בסעיפים 3 א-ו לעיל, עד לתאריך 01.03.2016.