03/03/15

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי המחשב: מסקנות והמלצות לגבי תוכנית הלימודים במכללה האקדמית נתניה

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה למדעי המחשב במכללה האקדמית נתניה, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. הוועדה הבינלאומית התרשמה מתוכנית מדעי המחשב אשר פותחה במכללה האקדמית נתניה, כמו גם מההשפעה החיובית שהייתה למכללה על סביבתה הפיזית.
  4. על המוסד לדווח למל"ג (עד לתאריך 01.03.2016) על יישום ההמלצה לפיה: "על המוסד לכונן תוכנית מקיפה לפיתוח מקצועי עבור הסגל האקדמי".
  5. במידה והמוסד יבקש לפתוח תוכנית לתואר מוסמך, בכיוון היישומי כפי שהוצג בפני הוועדה הבינלאומית, על המחלקה לוודא קיומו ואפשרות גיוסו של סגל אקדמי מתאים לתפעולה של תוכנית זו.