03/03/15

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי המחשב: מסקנות והמלצות לגבי תוכנית הלימודים במכללה האקדמית של תל-אביב-יפו

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר למדעי המחשב במכללה האקדמית תל אביב-יפו, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         לאור ממצאי הוועדה כי סטודנטים רבים מתקשים לסיים את החובות לתואר השני באופן חריג. על בית הספר להסיר את הדרישה לבחינת הסמכה עבור סטודנטים לתואר שני אשר מגישים פרויקט גמר. ניתן לשקול אפשרות כי סטודנטים יוכלו להיבחן בבחינה (על חומר לימודי המוסמך) במקום להגיש פרויקט גמר.

ב.         על בית הספר להתחיל מעקב אחר אחוזי הבוגרים שלו, תוך דגש על סטודנטים לתואר ראשון אשר מסיימים בהצלחה את שנת הלימודים הראשונה, ומשלימים את לימודיהם לתואר בתוך 6 שנים.

  1. המוסד מתבקש להתייחס בכובד ראש להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההחלטות שפורטו בסעיפים 3 א-ב לעיל, עד לתאריך 01.03.2016.