03/03/15

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי המחשב: מסקנות והמלצות לגבי תוכנית הלימודים בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. הוועדה הבינלאומית התרשמה מאיכותה של הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, הנחשבת לאחת מהמובילות בעולם. לאור הישגי הסגל האקדמי, הפקולטה עומדת לצד מחלקות מדעי המחשב הטובות ביותר באירופה.
  4. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים, החשובים לשיפור איכותה ולשדרוגה של התוכנית, המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         על המוסד יחד עם הפקולטה לנסח עקרונות מנחים ליזמות וקניין רוחני בתחום טכנולוגיות מידע.

ב.         על המוסד והפקולטה לגבש תוכנית שתבטיח כי סטודנטים לתואר בוגר יקבלו משוב הולם לתרגילים ומטלות.

ג.          על המוסד והפקולטה לפעול באופן שיטתי להבנת בעיית הנשירה בתואר בוגר, כולל מעקב צמוד יותר אחר סטודנטים שנושרים מהתוכנית לכל אורכה, לאן הם פונים, והסיבות לעזיבה.

ד.         על המוסד והפקולטה לבחון האם הזמן לסיום התואר בפועל ארוך משמעותית מזמן התקן, כפי שמראים ממצאי הוועדה.

ה.         על הפקולטה לבחון האם הגבלת מספר הפעמים שניתן לחזור על קורס יכול לקצר את משך הזמן לסיום הלימודים.

ו.          על הפקולטה לוודא פיקוח נאות על הוראת קורסים וסילבוסים אשר ניתנים על ידי סגל לא קבוע, על מנת להבטיח את איכות ההוראה והקוהרנטיות בין קורסים.

  1. המוסד מתבקש להתייחס בכובד ראש להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההחלטות שפורטו בסעיפים 4 א-ו לעיל, עד לתאריך 01.03.2016.