03/03/15

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי המחשב: מסקנות והמלצות לגבי תוכנית הלימודים במרכז הבינתחומי הרצליה

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר למדעי המחשב במרכז הבינתחומי הרצליה, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה מתייחסת בכובד ראש לעניין מרכזי המופיע בדו"ח הוועדה לפיו, על המוסד להבטיח רמה אקדמית נאותה של הקורסים בלימודי המוסמך על אף הלחצים שנובעים מגידול בתוכנית הבוגר.
  4. בית הספר למדעי המחשב במרכז הבינתחומי ישוב וייבדק במסגרת סבב ההערכה הבא של התחום.