03/03/15

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי המחשב: מסקנות והמלצות לגבי תוכנית הלימודים באוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. הוועדה הבינלאומית התרשמה ממודל הלמידה מרחוק אשר מתקיים באוניברסיטה הפתוחה, ומשרת היטב את ציבור הסטודנטים של האוניברסיטה ושל המחלקה.
  4. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים, החשובים לשיפור איכותה ולשדרוגה של התוכנית, המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         על המחלקה למסד את תוכנית המוסמך כך שתבטיח הקניית השכלה אשר עומדת בסטנדרטים שקבעה המל"ג לתחום[1].

ב.         על המוסד לפעול לשיפור תוכנית המוסמך לפני פיתוחה של תוכנית דוקטורט בתחום.

  1. המוסד מתבקש להתייחס בכובד ראש להחלטות אלה.
  2. המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה תשוב ותיבדק במסגרת סבב ההערכה הבא של התחום.

[1]  מתוך 'החלטת מל"ג מיום 15.07.08 בעניין ההמלצות הכלליות והסטנדרטים ללימודים בתחום מדעי המחשב': תואר שני: סעיפים ג-ד.