03/03/15

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי המחשב: מסקנות והמלצות לגבי תוכנית הלימודים באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. הוועדה הבינלאומית התרשמה מאיכותה של המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן, אשר הינה מחלקה מובילה בסטנדרטים בינלאומיים.
  4. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים, החשובים לשיפור איכותה ושדרוגה של התוכנית, המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         על המוסד והמחלקה להסכים על מדיניות אחידה בנוגע להקצאת משאבים למחלקה, בפרט לגבי גיוס סגל.

ב.         במהלך השנה הקרובה, על המוסד והמחלקה לעבוד יחד לפיתוח תוכנית חומש לגיוס משאבים עבור המחלקה.

ג.          על המוסד להכיר בכך שמדעי המחשב היא פרקטיקה ניסויית ברובה, ובהתאם לכך להבטיח הקצאת משאבים זהה לזו של תחומים מדעיים והנדסיים ניסויים אחרים.

ד.         על המוסד והמחלקה לזהות וליישם אפשרויות לשיתופי פעולה בין תוכניות במדעי המחשב ובהנדסה.

ה.         על המוסד לזהות וליישם פתרון לטווח הקצר למצוקת המקום של המחלקה.

  1. המוסד מתבקש להתייחס בכובד ראש להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההחלטות שפורטו בסעיפים 4 א-ה לעיל, עד לתאריך 01.03.2016.