03/03/15

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי המחשב: מסקנות והמלצות לגבי תוכנית הלימודים במכון הטכנולוגי חולון

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה למדעי המחשב במכון הטכנולוגי חולון, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים וקריטיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         על המוסד והמחלקה לפעול באופן מיידי ליישומן של ההמלצות הבאות:

1)         על המוסד לגייס ראש מחלקה מהזרם המרכזי של מדעי המחשב, אשר ינהיג את המחלקה באופן אפקטיבי.

2)         על המוסד, בהתייעצות עם הסגל האקדמי של המחלקה, ומומחים חיצוניים מתחום מדעי המחשב, לגבש תוכנית אסטרטגית למחלקה.

3)         על המחלקה לגייס לפחות שני חברי סגל בכירים נוספים מהזרם המרכזי של מדעי המחשב.

4)         על המחלקה להביא את יחס סגל סטודנטים להתאמה עם הסטנדרטים שמל"ג קבעה לתחום[1].

ב.            כמו כן, על המוסד והמחלקה להתייחס להמלצות המשמעותיות הבאות:

1)         על הפקולטה למדעים לבחון קידומים אפשריים של חברי הסגל במחלקה, ולספק ייעוץ, שקיפות בתהליכים, והכוונה לקידום אפשרי.

2)         על המחלקה לגייס עוזרי הוראה נוספים על מנת לסייע לסגל האקדמי במדעי המחשב.

3)         על הפקולטה למדעים ליצור שקיפות בתהליכי הקצאת המשאבים, ולחלקם באופן הוגן וצודק בין המחלקות.

4)         על הפקולטה למדעים למנות נציגות מהסגל האקדמי במדעי המחשב לוועדת המינויים הפקולטטית.

  1. המוסד נדרש להתייחס בכובד ראש להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההחלטות שפורטו בסעיפים 3 א-ב לעיל, עד לתאריך 01.10.2015.
  2. אין לאשר למוסד לפתוח תוכנית לתואר שני במדעי המחשב/תוכנית משולבת במדעי המחשב ומתמטיקה יישומית עד לפתרון הסוגיות הנזכרות לעיל.
  3. אי עמידה בהמלצות המפורטות בסעיף 3א(1-4) תוביל לבחינה מחודשת של המשך רישום סטודנטים לתוכנית שבנדון.

[1]  מתוך 'החלטת מל"ג מיום 15.07.08 בעניין ההמלצות הכלליות והסטנדרטים ללימודים בתחום מדעי המחשב': תואר ראשון: סגל סעיף 3: "יחס סגל בכיר במשרה לסטודנטים יהיה לפחות 50:1 במכללות ולפחות 25:1 באוניברסיטאות".