15/11/16

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה – רוחבי

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את התוכניות להנדסת תוכנה, וקוראת למוסדות לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המל"ג מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות וועדת המשנה התחומית לענייני מדעים, הנדסה וטכנולוגיה לקבוע מתווה בסיס לתוכניות לימודים לתואר ראשון בהנדסת תוכנה. פרוט תחומי הידע, מבנה תוכנית הלימודים, מבנה פרויקט הגמר והסגל הנדרשים לתואר בהנדסת תכנה, שולבו בהחלטת המל"ג מיום 27.9.2016 שקבעה מתווה בסיס לתוכניות לימודים לתואר ראשון בתחומים הנדסת מחשבים, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה ומדעי המחשב. פרוט הדרישות שנכללו במתווה לתחום הנדסת התכנה, וכן פרוט מיומנויות למידה הנדרשות מבוגר תוכנית בהנדסת תוכנה (על פי דו"ח ועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' פרנס), יהוו חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
  4. בתוך שלוש שנים, על המוסדות להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום 27.9.2016.