20/03/18

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה – רוחבי

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג וינקלר על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאור העבודה כי הוועדה הבינלאומית הנוכחית מצאה שעל אף הממצאים החמורים בדו"ח הערכה משנת 2008 (של הוועדה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קרפס), המצב בתחום הכלכלה באוניברסיטאות המחקר בישראל הפך מחמור לקריטי (ירידה דרמטית בהיקף הסגל והסטודנטים לתארי מחקר מתקדמים, לצד עלייה חדה במספרי הסטודנטים לתואר ראשון), מחליטה המל"ג כדלקמן:

א.  לבחון היטב פתיחת תוכניות MA מחקריות חדשות בתחום הכלכלה במכללות.

ב.  המלצות למוסדות:

בהתבסס על דו"ח הוועדה הבינלאומית, המל"ג מכירה בכך שתחום הכלכלה הוא ייחודי ושונה מתחומי דעת אחרים במדעי החברה, ופונה למוסדות ליישם את ההמלצות הבאות:

  1. התאמת מדיניות גיוס וקידום הסגל בכלכלה לפרקטיקות הנהוגות בשוק העבודה הגלובלי בתחום, ובכלל זה: התאמת לוח הזמנים לגיוס, גמישות ומהירות במתן הצעות למועמדים מתאימים, הצעת תנאי העסקה תחרותיים (עומס הוראה מופחת וריכוז עומס הוראה, מינויים משותפים), כלים תקציביים נוספים, תרבות .
  2. פיתוח אסטרטגיות לבינלאומיות ברמת הסגל, הסטודנטים, ושפת ההוראה בכל רמות התואר בתחום, ובפרט בתוכניות הדוקטורט (ע"י שילוב סטודנטים בינלאומיים בתוכניות הקיימות, הגדלת היצע הקורסים בשפה האנגלית, אתר אינטרנט מעודכן הכולל את כל הטפסים והמסמכים הנדרשים, הסכמי חילופי סטודנטים/תארים משותפים עם מוסדות מובילים בעולם).

ג.   להמליץ לות"ת לבחון את הנושאים הבאים:

  1. תיעדוף ותמיכה בתוכניות בינלאומיות בכלכלה.
  2. הקמת מרכז מחקר לקידום מצוינות בתחום הכלכלה, על ידי שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטיים בישראל (דוגמת בנק ישראל או משרד האוצר) ו/או שיתוף פעולה בין מוסדי.
  3. עדכון מודל התקצוב למחקר בתחום הכלכלה כך שיתייחס גם לנתונים השוואתיים ברמה בינלאומית (דוגמת מדד טילבורג).
  4. מעקב אחר יישום ההחלטה:

בתוך שנה ממועד קבלת ההחלטה, יגיש האגף להערכת איכות והבטחתה למל"ג, דיווח בדבר המעקב ויישום ההמלצות במסגרת ההחלטה הנ"ל.