13/08/19

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי הים בישראל – רוחבי

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קולין בראונלי על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את התרשמותה החיובית של הוועדה הבינלאומית מתחום לימודי מדעי הים בארץ.
3. המועצה להשכלה גבוהה ממליצה למוסדות ליישם את כלל המלצות הוועדה הבינלאומית, כפי שמפורטות בדו"ח הרוחבי ובדוחות הפרטניים תוך מתן דגש להמלצות הבאות:

  • טיפוח השיח והגברת שיתוף הפעולה בין ראשי התוכניות ובתי הספר למדעי הים בארץ (הנהלתן, הסגל המלמד, הסטודנטים ומכוני המחקר הרלוונטיים) שיוביל להתייעלות וקידום התחום כולו.
  • מתן אפשרות לסטודנטים להשתלב בקורסים לתארים מתקדמים ו/או במחקר, בכלל התוכניות למדעי הים, ללא שיוך מוסדי.
  • הגדרת מבנה תוכניות הלימודים בכל רמות התואר בתחום מדעי הים.
  • הגדרת תוצרי למידה ברי מדידה לתוכניות השונות וניטור ההצלחה בפועל.