14/01/20

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה – רוחבי

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת

המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיב קאהן על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג רושמת לפניה את התרשמותה החיובית של הוועדה הבינלאומית מתחום לימודי הפיסיקה בארץ.
  3. לאור ממצאי הוועדה, מחליטה המל"ג לאמץ את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות כדלקמן:

א.         לעודד שיתופי פעולה בקרב הגורמים הרלוונטיים בתחום הפיסיקה בישראל (מוסדות אקדמיים, האגודה הישראלית לפיסיקה).

ב.         לעודד את הצטרפותה של ישראל ל- European Southern Observatory.

ג.          לבחון אפשרות לשיפור הממשק בין ה"מעבדה הלאומית לפיסיקה בישראל" והמחלקות לפיסיקה במוסדות להשכלה גבוהה.

ד.         המלצות למוסדות

  1. לפעול לשיפור המגוון של האוכלוסיות בקרב הסטודנטים וחברי הסגל (מגדרי ומיעוטים).
  2. לבחון מחדש את המסלול והדרישות המקובלות לגיוס חברי סגל בתחום, על מנת לאפשר את השתלבותן וקידומן של נשים גם לדרגות הבכירות (כדוגמת הדרישה לבתר-דוקטורט בחו"ל).

iii.         להסדיר מערך יעוץ לפוסט דוקטורנטים המגיעים למוסדות מחו"ל.

ה.         המלצות למחלקות לפיסיקה

  1. לשפר את התיאום בין המחלקות השונות המציעות תארים משותפים.
  2. לבחון שיטות חדשניות ומתקדמות להוראה וללמידה.

iii.         לשפר את תוכניות הליווי והחונכות לסטודנטים במהלך התואר, והכוונה לאפשרויות תעסוקה לבוגרים.

  1. לפתח מנגנון לשמירת הקשר ומעקב אחר בוגרי התוכנית.
  2. לפתח תוכנית לקידום תחום הפיסיקה בקרב הציבור הישראלי, בעזרת שיתופי פעולה עם בוגרי התוכניות ונציגי התעשייה בישראל.