03/03/15

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי המחשב: מסקנות והמלצות לגבי תוכנית הלימודים במרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה למדעי המחשב במכון האקדמי לב, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים וקריטיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.           על המוסד והמחלקה לפעול באופן מיידי ליישומן של ההמלצות הבאות:

1)         על המוסד לגייס סגל אקדמי נוסף אשר יתפוס את מקומם של לפחות חלק מהמרצים מן החוץ והסגל הזוטר, הנושאים כיום בחלק משמעותי של נטל ההוראה.

2)         על המוסד להוריד משמעותית את יחס סגל סטודנטים, למקסימום 1 ל-40, על מנת לעמוד בצרכים הייחודיים של התוכנית.

3)         על המוסד להשוות את תנאי ההעסקה של הנשים בסגל האקדמי לאלו של הגברים, ובפרט: להקצות משאבים לשיפור תנאי ההעסקה של הנשים בסגל האקדמי, על ידי התייחסות לזמן ההכנה בהחלטות על חלוקת חובות הוראה, ועל ידי התאמת חלל המשרדים בקמפוסים בהן מלמדות לסטנדרטים של שאר הקמפוסים.

4)         על המוסד לגייס סגל אדמיניסטרטיבי נוסף לתמיכה במחלקה.

5)         על המוסד לפעול ליישום המלצות הוועדה הבינלאומית משנת 2006, ולהגביל את התוכנית לתלמידי תיכון למספר קטן של תלמידים מצטיינים אשר יכולים להשתלב בתוכנית הלימודים הרגילה של המוסד.

6)         על המחלקה לבחון מחדש ולעדכן את תוכנית הלימודים ואת התוכנה בה נעשה שימוש בקורסים.

ב.  כמו כן, על המוסד והמחלקה להתייחס להמלצות המשמעותיות הבאות:

1)         על המחלקה לכונן תוכנית פיתוח סגל אקדמי עבור הסגל הזוטר והסגל מן החוץ, אשר תכלול הן אספקטים טכניים של התחום והן אספקטים פדגוגיים.

2)         על המוסד לפעול לצמצום את עומס הנסיעות בין הקמפוסים על סגל ההוראה על ידי שיפור לוח הזמנים וסידורי הנסיעות.

3)         על המוסד לעדכן את התשתית הטכנולוגית (רשת אלחוטית, שרתים ווירטואליזציה).

  1. המוסד נדרש להתייחס בכובד ראש להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההחלטות שפורטו בסעיפים 3 א-ב לעיל, עד לתאריך 01.10.2015.
  2. אי עמידה בהמלצות המפורטות בסעיף 3א(1-6) תוביל לבחינה מחודשת של המשך רישום סטודנטים לתוכנית שבנדון.