03/03/15

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי המחשב: מסקנות והמלצות לגבי תוכנית הלימודים במכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה למדעי המחשב במכללה האקדמית תל-חי, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזים וקריטיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         על המוסד והמחלקה לפעול באופן מיידי ליישומן של ההמלצות הבאות:

1)         על המחלקה לפעול באופן נמרץ ויצירתי לגיוס סגל בעלי תואר שלישי במדעי המחשב למשרה(ות) הפנויה(ות). מאמץ זה יחייב תמיכה אקטיבית מצד הנהלת המוסד.

2)         על המוסד והמחלקה לגבש תוכנית אסטרטגית להתרחבות המחלקה כך שתכלול לפחות 8 חברי סגל שהינם מליבת מדעי המחשב. יש להשלים את גיוס הסגל תוך 4 שנים.

ב.            כמו כן, על המוסד והמחלקה להתייחס להמלצות המשמעותיות הבאות:

1)         על המחלקה לוודא כי כל הסטודנטים ישלימו פרויקט, כפי הנדרש בסטנדרטים של מל"ג לתחום[1].

2)         על המחלקה להתחיל מעקב אחרי אחוז הסטודנטים המסיימים את הלימודים בהצלחה, בתוך 6 שנים מתחילת הלימודים בתוכנית, מתוך סטודנטים לתואר בוגר אשר סיימו בהצלחה את השנה הראשונה ללימודים. יש לפעול להבנת בעיית הנשירה, ואת הסיבות לה.

3)         על המחלקה להבטיח פיקוח נאות על הוראה וסילבוסים של קורסים המועברים על ידי סגל מן החוץ, על מנת להבטיח את איכות ההוראה והקוהרנטיות בין קורסים.

  1. המוסד נדרש להתייחס בכובד ראש להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההחלטות שפורטו בסעיפים 3 א-ב לעיל, עד לתאריך 01.03.2016.
  2. אין לאשר למחלקה פתיחת תוכנית מוסמך במדעי המחשב עד אשר הסוגיות הנוגעות לגיוס סגל יפתרו.
  3. אי עמידה בהמלצות המפורטות בסעיף 3א(1-2) תוביל לבחינה מחודשת של המשך רישום סטודנטים לתוכנית שבנדון.

[1]  מתוך 'החלטת מל"ג מיום 15.07.08 בעניין ההמלצות הכלליות והסטנדרטים ללימודים בתחום מדעי המחשב': תואר ראשון: תכנית הלימודים: סעיף 1ג: "תכנית הלימודים צריכה לכלול מקצועות חובה ומבחר סביר של מקצועות בחירה. מקצועות החובה (ליבה) צריכים לכלול: לפחות סמינר אחד ולפחות פרויקט מעשי הכולל את שלבי הפיתוח של פרויקט כמקובל בתעשייה".