03/03/15

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי המחשב: מסקנות והמלצות לגבי תוכנית הלימודים במסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר למדעי המחשב במסלול האקדמי המכללה למנהל, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה רואה בחומרה כי כמעט לא חל שינוי ושיפור משמעותי בתוכנית מאז סבב ההערכה הקודם.
  4. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזים וקריטיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         על המוסד והמחלקה לפעול באופן מיידי ליישומן של ההמלצות הבאות:

1)         על המוסד לפעול בדחיפות ובנחישות להורדת יחס סגל סטודנטים (אשר עומד כיום על קרוב ל 1:100) על מנת לעמוד בסטנדרטים שהמל"ג קבעה לתחום (1:50)[1]. על המוסד להשלים תהליך זה תוך 3 שנים.

2)         עומס הוראה עד כפול ממשרה מלאה, מכביד על הסגל ואינו יכול לחפות על מחסור בסגל אקדמי המלמד בתוכנית. לא ניתן לבסס תוכנית אקדמית ברמה נאותה בדרך זו. יש לפעול לתיקון המצב.

ב.         כמו כן, על המוסד והמחלקה לבחון את אפשרויות הקידום של הסגל האקדמי, לספק ייעוץ והנחייה בנוגע לקידום, ולהבטיח את שקיפות התהליכים.

  1. החלטה זו תועבר לוועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה פרה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו”ל, הדנה בהמשך ההסמכה של המכללה למנהל להעניק תואר במדעי המחשב.

[1]  מתוך 'החלטת מל"ג מיום 15.07.08 בעניין ההמלצות הכלליות והסטנדרטים ללימודים בתחום מדעי המחשב': תואר ראשון: סגל: סעיף 3: "יחס סגל בכיר במשרה לסטודנטים יהיה לפחות 50:1 במכללות ולפחות 25:1 באוניברסיטאות".