03/03/15

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי המחשב: מסקנות והמלצות לגבי תוכנית הלימודים באוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת אריאל, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים וקריטיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         על המוסד לנסח הצעה לפיצול התוכנית הקיימת לשתי תוכניות נפרדות: מדעי המחשב – ראשי, ומתמטיקה – ראשי. לפי המלצת על הוועדה על המוסד לפעול לפיצול המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה לשתי מחלקות נפרדות.

ב.         על המחלקה להגדיל את הסגל המחקרי העוסק בליבת מדעי המחשב.

ג.          על המחלקה לנקוט בצעדים מידיים על מנת להבטיח כי לסטודנטים שליטה מספקת באנגלית טכנית.

ד.         במהלך השנה הקרובה, על המוסד לבסס תהליך בו צרכי תשתיות נבחנים באופן שוטף, ולקיים תעדוף של השיפורים הנדרשים. על המוסד לשנות את התשתית כך שיושם דגש על רשתות אלחוטיות, שרתים, ווירטואליזציה, טכנולוגיות שהינן יעילות, וזולות יותר בטווח הארוך, מהציוד הקיים.

4.         המוסד מתבקש להתייחס להחלטות אלה ולדווח למל"ג אודות יישומן של ההחלטות שפורטו בסעיפים 3 א-ד לעיל, עד לתאריך 01.03.2016.