03/03/15

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי המחשב: מסקנות והמלצות לגבי תוכנית הלימודים במכללה האקדמית הדסה

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה למדעי המחשב במכללה האקדמית הדסה, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים וקריטיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         לאור מיעוט הסטודנטים בתוכנית, ועל מנת לקיים תוכנית אקדמית ברמה נאותה, על המוסד – המנהלה והסגל –  לפעול באופן מיידי להגדלת רישום סטודנטים לתוכנית.

ב.         במקביל למאמץ להגדיל את מספר הסטודנטים הנרשמים, על הנהלת המוסד לחתור למנוע עזיבה של סגל אקדמי, ולשמור על קבוצת הסגל האקדמי הבכיר במחלקה, או לפעול לגיוס סגל אקדמי מתאים.

ג.          על המחלקה להבטיח קיומה של תוכנית איתנה להכשרה מקצועית של הסגל האקדמי (בכל הדרגים).

  1. המוסד נדרש להתייחס בכובד ראש להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההחלטות שפורטו בסעיפים 3 א-ג לעיל, עד לתאריך 01.10.2015.