03/03/15

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי המחשב: מסקנות והמלצות לגבי תוכנית הלימודים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בן-גוריון, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         על המוסד להרכיב ועדת היגוי לניסוח תוכנית אסטרטגית אשר תתייחס בין השאר, לנושאים הבאים:

  • ארגון של יחידות מחקר והוראה בתחומי המחשוב.
  • תעדוף גיוס סגל אקדמי בהתאם לתחום התמחות.
  • התמחות בתחומים מסוימים לשם הגברת הנראות של המחלקה.
  • הקצאת משאבים.
  • שימוש רציונאלי במרחב – תכנון לקראת גיוס סגל עתידי.
  • הבטחת תמיכה פילנתרופית עבור יוזמות חדשות.

על מנת לספק ראייה רחבה, על הוועדה לכלול ייצוג מכלל תוכניות המחשוב במוסד ומחוצה לו.

ב.         על המחלקה להציע יותר קורסים ללימודים מתקדמים, ייחודיים לתלמידי המוסמך והדוקטורט, גם במידה והרישום לקורסים אלו יהיה נמוך מהמינימום הנדרש.

ג.          על המחלקה לבחון ולעדכן את קורסי החובה. לדוגמא, להציע בחירה בין קורס בdatabases לקורס בcompilers, ולכלול מבוא לסטטיסטיקה.

ד.         על המחלקה להעלות את תנאי הקבלה במקביל להורדת מספר הסטודנטים שמתקבלים, על מנת להביא את יחס סגל סטודנטים להתאמה עם הסטנדרטים של המל"ג לתחום (1:25)[1]. יש להתחיל לפעול בנושא מידית ולהשלים את הטיפול תוך 4 שנים.

  1. המוסד מתבקש להתייחס בכובד ראש להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההחלטות שפורטו בסעיפים 3 א-ד לעיל, עד לתאריך 01.03.2016.

[1]  מתוך 'החלטת מל"ג מיום 15.07.08 בעניין ההמלצות הכלליות והסטנדרטים ללימודים בתחום מדעי המחשב': תואר ראשון: סגל: סעיף 3: "יחס סגל בכיר במשרה לסטודנטים יהיה לפחות 50:1 במכללות ולפחות 25:1 באוניברסיטאות".