03/03/15

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי המחשב: מסקנות והמלצות לגבי תוכנית הלימודים באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. הוועדה הבינלאומית התרשמה ממעמדו של בית הספר למדעי המחשב באוניברסיטת תל-אביב, הנחשב לאחד מהמובילים בעולם, ומאמינה כי המלצותיה יסייעו לו בשמירה על מעמד זה.
  4. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים, החשובים לשיפור איכותה ושדרוגה של התוכנית, המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         על בית הספר לפתח וליישם תוכנית לתואר מוסמך חלופי (לא מחקרי) אשר יאפשר אחוז בוגרים גבוה יותר, וזמן קצר יותר לסיום התואר.

ב.         על המוסד לפעול בנחישות להתאמת יחס סגל סטודנטים לסטנדרטים של המל"ג לתחום[1]. יש להתחיל בכך באופן מיידי ולהשלים את העשייה תוך ארבע שנים. עד שניתן יהיה לגייס מספיק חברי סגל נוספים על מנת לשפר יחס זה, יש להפחית את מספר הסטודנטים הנרשמים.

ג.          על המוסד לאפשר לבית הספר לגייס עד חמישה אנשי סגל חדשים במהלך ארבע השנים הבאות. מתוכם לפחות אחד בתחום ניסויי. יש להבטיח משאבים הולמים על מנת לגייס מועמדים מצוינים.

ד.         על בית הספר לשריין מספר תקנים למדעני מחשב מהתחום הניסויי.

ה.         על תקציב בית הספר לכלול משאבים מספקים לגיוס עוזרי הוראה.

  1. המוסד מתבקש להתייחס בכובד ראש להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההחלטות שפורטו בסעיפים 4 א-ה לעיל, עד לתאריך 01.03.2016.

[1]  מתוך 'החלטת מל"ג מיום 15.07.08 בעניין ההמלצות הכלליות והסטנדרטים ללימודים בתחום מדעי המחשב': תואר ראשון: סגל: סעיף 3: "יחס סגל בכיר במשרה לסטודנטים יהיה לפחות 50:1 במכללות ולפחות 25:1 באוניברסיטאות".