23/06/20

דוחות הוועדה להערכת איכות – אמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדה להערכת איכות בראשותה של פרופ' דורית רביד על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה למכללת 'אמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך' על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות ליישומן.
  3. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית להוראת לשון עברית במכללה, וקוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  4. על המוסד לדווח על יישום ההמלצות בדו"ח, תוך דגש על ההמלצות הבאות:

א.  על המוסד לפעול להגדלת מספר הנרשמות להתמחות בלשון עברית.

ב.  על המרצים לעשות שימוש בדרכי הוראה חדשניות ולהכשיר את הסטודנטיות להכרת אמצעים טכנולוגיים חדשניים  הנדרשים כיום בתחום הוראת שפה.

  1. המל"ג מצאה כי ישנן סוגיות הרלוונטיות לכלל ההכשרה להוראת לשון עברית במרבית המכללות לחינוך. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בהחלטת מל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי בתחום הוראת לשון עברית (מצ"ב).
  2. יש להגיש את הדיווחים כמפורט בסעיפים 4 ו-5 לעיל עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"א (פברואר 2021).

 

להלן התרשמותה הכללית של הועדה מתוכנית הלימודים במוסד בחתכים העיקריים, כאשר:

אדום = לא נותן מענה ראוי, כתום = טעון שיפור משמעותי , צהוב = טעון שיפור, ירוק = משביע רצון

חזון

ואסטרטגיה

מבנה ארגוני תוכנית

הלימודים

סגל סטודנטים הכשרה

מעשית

אמונה -אפרתה