14/01/14

דוחות הוועדה להערכת איכות בבלשנות

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת      המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה להערכת איכות בבלשנות בראשות פרופ' סטיבן אנדרסון על עבודתה הרבהוהמקצועית.
  2. לאמץ עקרונית את דוחות ההערכה של הוועדה.
  3. לפרסם את דוחות ההערכה ותגובות המוסדות באתר האינטרנט של המל"ג.
  4. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש יולי 2015 דו"ח ביניים אודות יישום המלצות הוועדה, כמפורט בדוחות ובנספח המצורף להחלטה זו.
  5. במסגרת הדיון הכולל שייערך במל"ג בנושא מדעי הרוח, יידונו גם הסוגיות בתחום לימודי הבלשנות.