04/03/14

דוחות הוועדה להערכת איכות בגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה להערכת איכות בגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ בראשות פרופ' אדווארד סטולפר על עבודתה הרבה והמקצועית.
  2. לאמץ עקרונית את דוחות ההערכה של הוועדה.
  3. לפרסם את דוחות ההערכה ותגובות המוסדות באתר האינטרנט של המל"ג.
  4. בהתאם לדוחות הוועדה, אוניברסיטת בן-גוריון ואוניברסיטת תל-אביב מתבקשות להגיש עד תחילת שנת הלימודים תשע"ה תוכנית אסטרטגית, שתבהיר את יעדי המחלקה וכיווני הפיתוח שלה, מהם ייגזר גם פרופיל הסגל שיש לגייס.
  5. לבקש מכל המוסדות להגיש עד אוגוסט 2015 דו"ח אודות יישום המלצות הוועדה.
  6. לקיים מפגש עם כל ראשי המחלקות לגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ לשם דיון בסוגיות הרוחביות העולות מהדו"ח הכללי של הוועדה.