08/09/15

דוחות הוועדה להערכת איכות בנושא הנדסת מערכות מידע בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על עבודתה היסודית והמקיפה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את התוכנית להנדסת מערכות מידע בטכניון, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המל"ג מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         על הטכניון להגיש למל"ג תוכנית עבודה כתובה והסכם שייפרט את אופן העבודה, שיתוף הפעולה וחלוקת הסמכויות בין הפקולטה למדעי המחשב והפקולטה להנדסה וניהול  בנוגע לתוכנית להנדסת מערכות מידע.

ב.         על תוכנית העבודה (כמפורט בסעיף א') לכלול תוכנית אסטרטגית ובה פירוט של  החזון והמטרה של תוכנית הלימודים בהנדסת מערכות מידע, וכן תוכנית לגיוס חברי סגל נוספים מתחום הנדסת מערכות מידע.

ג.          על הטכניון לעודד את חברי הסגל המלמדים בתוכנית לחקור ולפרסם בנושאים העוסקים באופן ישיר בתחום הנדסת מערכות מידע.

ד.         יש לשלב קורסים מתחום הנדסת מערכות מידע כבר בשנה הראשונה ללימודים.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להחלטות המפורטות בסעיף 3 לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן, עד לתאריך 01.1.2016.