08/09/15

דוחות הוועדה להערכת איכות בנושא הנדסת מערכות מידע באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על עבודתה היסודית והמקיפה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את התוכנית להנדסת מערכות מידע באוניברסיטת בן גוריון, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המל"ג מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         האוניברסיטה מתבקשת להגיש למל"ג תוכנית אסטרטגית שתתייחס למדיניות בחירת סגל, מחקר של הסגל ובניית תוכנית הלימודים כפי שמפורט בדו"ח ההערכה של הוועדה.

ב.         על מנת לקדם ושפר את איכות התוכנית בהנדסת מערכות מידע, יש לקיים שיתוף פעולה רב יותר עם התוכנית להנדסת תוכנה.

ג.          יש לעודד מחקר בתחומים בהם קיים חוסר במחלקה ולפעול לגיוס סגל עתידי בתחומי המחקר החסרים בתוכנית.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להחלטות המפורטות בסעיף 3 לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן, עד לתאריך 01.1.2016.