08/09/15

דוחות הוועדה להערכת איכות בנושא הנדסת מערכות מידע במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על עבודתה היסודית והמקיפה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את התוכנית להנדסת מערכות מידע במכללה האקדמית להנדסה, אורט בראודה, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המל"ג מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         על המכללה להתאים את תוכנית הלימודים להחלטת המל"ג מיום 14.6.2011 בעניין הקווים המנחים לתוכניות הלימודים בתחום מערכות מידע (מצ"ב) ולעדכן בהתאם את התוכנית האסטרטגית של המחלקה.

ב.         על המוסד לפעול לפיתוח קורסים נוספים בתחומים של ניהול פרויקטים ואינטראקציית מחשב-אדם ולשלבם בתוכנית הלימודים.

ג.          יש לפתח מעבדות נוספות בתחום הנדסת מערכות המידע ולאפשר לסטודנטים גישה לכלל המעבדות בטווח גדול של שעות.

ד.         על המכללה לפעול, במידת האפשר, לגיוס חברי סגל נוספים עם התמחות בהנדסת מערכות מידע.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להחלטות המפורטות בסעיף 3 לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן, עד לתאריך 01.1.2016.