22/07/14

דוחות הוועדה להערכת איכות בתולדות האמנות

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 9.6.2014, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה להערכת איכות בתולדות האומנות בראשות פרופ' הרברט קסלר על עבודתה הרבה והמקצועית.
  2. לאמץ עקרונית את דוחות ההערכה של הוועדה.
  3. לפרסם את דוחות ההערכה ותגובות המוסדות באתר האינטרנט של המל"ג.
  4. לבקש מכל מוסד להגיש עד יוני 2015 דו"ח יישום של המלצות ועדת ההערכה.
  5. ועדת המשנה להבטחת איכות תקיים מפגש עם ראשי המחלקות לתולדות האומנות לשם דיון בנושאים הרוחביים העולים מדו"חות ההערכה.
  6. לאור ההערות המשמעותיות הנוגעות למחלקות באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר אילן תקיים ועדת המשנה להבטחת איכות מפגשים עם הרקטורים של האוניברסיטאות, הממונים על הערכת האיכות, דיקני מדעי הרוח ודיקן מדעי היהדות (באוניברסיטת בר אילן) כדי לדון עמם בבעיות עליהם הצביעה הוועדה להערכת איכות.
  7. יישום ההמלצות באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר אילן ייבדקו ע"י יו"ר ועדת ההערכה הבינלאומית וחבר נוסף (שייבחר בהתייעצות עם יו"ר הוועדה).