29/05/18

דוחות הוועדה להערכת איכות בתחום הנדסת תוכנה ומדעי המחשב במסגרת החרדיות – דו"ח רוחבי

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות וועדת ההיגוי לענייני חרדים מישיבותיהן ב-22.3.2018 וב-13.5.2018 בהתאמה, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותו של פרופ' דני דולב על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"חות שהגישה.
  2. ככלל, מצאה הוועדה כי במסגרות החרדיות, קורסי החובה ותכניהם בתחומי מדעי המחשב והנדסת תכנה, כמעט זהים לאלה הנלמדים במסגרות הכלליות המקבילות להן במוסד.
  3. בחלק משמעותי מהתוכניות מספר קטן מאוד של תלמידים (בעיקר גברים) ו/או נשירה גבוהה בתחילת הלימודים לתואר. לאור התרשמות ועדת ההערכה מהכיוון החיובי של התוכניות במסגרות החרדיות, מומלץ לפעול להגדלת מספר הסטודנטים בתוכניות אלה.
  4. לאור ממצאי הוועדה שעלו בכלל המוסדות שנבדקו, על המוסדות לפעול ליישום ההמלצות הבאות, ולשלוח למל"ג תוכנית פעולה ליישומן עד ה-31.7.2018:

א.         חיזוק ושיפור התשתיות הפיזיות והאינטרנט בקמפוסים של המח"ר.

ב.         להציע קורסי בחירה לסטודנטים בשנים מתקדמות לתואר.

ג.          לדאוג לכך שהסטודנטים יגיעו ללימודים עם ידע בסיסי מספק, בעיקר באנגלית ומתמטיקה. יש לוודא שהמכינות נותנות מענה ראוי לכך, ובמידת הצורך לתגבר ולהאריך את משך המכינות.

ד.         על מנת לשמור על רמת סגל נאותה, יש לדאוג שהחל משנת הלימודים הראשונה של התואר, לפחות 50% מחברי הסגל המלמדים בתוכנית יהיו בעלי תואר שלישי ומעלה.