23/06/20

דוחות הוועדה להערכת איכות – דו"ח רוחבי

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדה להערכת איכות בראשותה של פרופ' דורית רביד על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. החלטת מל"ג בנושא, בליווי דו"ח הוועדה והמלצותיו, יועברו לגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך.
  3. המל"ג מאמצת את הדו"ח הרוחבי של הוועדה להערכת איכות ובכלל זה את ההמלצות הבאות:

א.      על מנת שכל סטודנט להוראה יקבל בסיס ראוי בשפה העברית, באחריות ראשי המוסדות לדאוג לממשקים בין החוג להוראת לשון עברית והחוגים הנלמדים במוסד ולהגיש תוכנית שתכלול קורסים ותכנים רלוונטיים לצורך זה.

ב.      יש להקפיד על קיומם של חיבורים וממשקים תכניים, בין לימודי הדיסציפלינה והפדגוגיה ועל שילובם המיטבי.

ג.       תוכניות הלימודים

א.      על מתכונת הלימודים להוראת לשון עברית להישאר כדו-חוגית בהיקף של 26 ש"ש.

ב.       יש לקדם פתיחת מסלולים נפרדים וייחודיים של התמחות בלשון למסלול היסודי.

ג.       יש לשלב היבטים טכנולוגיים חדשניים בלשון עברית והוראתה, כגון תוכנות ייעודיות, אמצעי למידה מקוונים, חדרי למידה חדשניים וכד'.

ד.       יש להקפיד כי הקורסים הניתנים בתוכניות להסבת אקדמאים בתחום הלשון העברית, ניתנים  באופן מובנה ומדורג.

ה.      במכללות בהן ניתנת הכשרה להוראת לשון עברית כשפה שנייה לדוברי ערבית, על תוכנית הלימודים לכלול קורס אחד לפחות בתחום הוראת שפה שנייה, תוך התייחסות לערבית כשפת אם ולעברית כשפה שנייה.

  1. סגל

א.       על כל המוסדות לעמוד בהחלטות המל"ג בנושא מספר חברי הסגל ומעמדם (סגל ליבתי),  הנדרש לפתיחת תוכנית לימודים אקדמית.

ב.       יש לעודד את המחקר בתחום הלשון העברית, בהיבט הדיסציפלינרי והפדגוגי, כדי ליצור צוות מרצים מעודכן ומוביל בתחומו, ולאפשר את התקדמותם במערכת האקדמית.

  1. יש להגיש את הדיווחים כמפורט בסעיף 3 לעיל עד לסוף סמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"א (פברואר 2021).
  2. הצוות המקצועי באגף להערכת איכות במל"ג, יטפל בשאלות נוספות שעלו במהלך הדיון במל"ג כגון: הוראת עברית כשפה זרה, צרכי השטח בהיבט התכנוני וכיו"ב.